Welkom bij Aparthotel Blankenberge! Wat uw reisdoel ook is, wij zorgen voor een warm welkom.

Aparthotel Blankenberge

reception@seasideblankenberge.be
  /  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voowaarden Seaside Blankenberge –  Zilt Hospitality BV.

1.     Onderhevige voorwaarden maken integraal deel uit van de hotelovereenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene verkoopsvoorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover zij in strijd zijn met de eerste.

2.     De prijsoffertes vanwege de hotelhouder zijn vrijblijvend en geschieden zonder enige verbintenis.

3.     De contractpartij: een persoon die in een hotel overnacht, is niet noodzakelijk een contractpartij, een hotelcontract kan in zijn naam door een derde worden afgesloten. Bij toepassing van onderhevige algemene verkoopsvoorwaarden bedoelt men met de term “contractant” de fysieke of rechtspersoon, die een contract tot hotelreservering afsluit en/of die gehouden is tot een betaling (als tegenprestatie). Onder de term “klant” verstaat men de fysieke perso(o)nen die de bedoeling heeft (hebben) een hotelovernachting te volbrengen.

4.     De dienstverrichtingen geschieden op de vestigingsplaats van de hotelhouder, behoudens anders sluitende schriftelijke afspraken.

5.     Klachten betreffende de geleverde dienstverrichtingen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij de hotelhouder toekomen binnen de zeven dagen nadat de dienst is voltooid.

6.     Het hotelcontract: in overeenstemming met het hotelcontract, is de hotelhouder t.a.v. de klant gehouden tot het verstrekken van logies en de gebruikelijke diensten. Hiermee bedoelt men de gewone diensten van het hotel volgens zijn categorie, inbegrepen de zalen en de verschillende gemeenschappelijke inrichtingen, dewelke in het algemeen ter beschikking van de klanten worden gesteld. De contractant is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs.

7.     Vorm van het contract: voor het contract is geen enkele vorm voorgeschreven. Het contract is gesloten vanaf de uitdrukkelijke aanvaarding van de offerte door de klant. In geval van een schriftelijk contract dient de hotelhouder de aankomst- en vertrekdatum van de klant te vermelden samen met de overeengekomen prijs, de omschrijving van de gevraagde diensten en de eventuele voorschotregeling.

8.     Duur van de gereserveerde overnachting: indien een bepaald aantal overnachtingen wordt gereserveerd door de klant dan dient de begin- en einddatum te worden vermeld in het hotelcontract. De overeenkomst wordt dan beëindigd op de dag vermeld in het hotelcontract, uiterlijk om 12u00 ’s middags op dag van vertrek. Indien de klant op de voorziene dag van vertrek, de kamer niet heeft verlaten uiterlijk om 12u00 ‘s middags zal een extra nacht gefactureerd worden. Indien er geen bepaald aantal overnachtingen wordt gereserveerd, dan wordt het hotelcontract beschouwd als zijnde afgesloten voor meerdere opeenvolgende dagen. In dat geval moet een opzegging, eindigend de volgende dag uiterlijk om 12u00, door één der partijen worden gegeven opdat het contract zou kunnen beëindigd worden. Een opzegging vanwege de hotelhouder aan de klant zal beschouwd worden als zijnde geadresseerd aan de contractant en zal gebeuren volgens hogervermelde bepalingen. De opzegging wordt schriftelijk bevestigd aan de contractant. Het contract zal als beëindigd beschouwd worden, op de dag dat de klant de kamer verlaat vóór 12u00 ’s middags.

9.     Uitvoering van het contract: de hotelhouder en de contractant zijn gehouden tot het respecteren van de bepalingen die in het contract zijn opgenomen.

10.  Niet-uitvoering van het contract: (gedeeltelijke) annulatie van een boeking is mogelijk tot 15u00 voor de dag van aankomst, zonder schadevergoeding. Bij (gedeeltelijke) annulatie van een boeking op de dag van aankomst, is de annulerende partij een schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij. De schadevergoeding bedraagt de prijs van de eerste nacht van de kamerovernachting. Indien de klant niet komt opdagen op de voorziene aankomstdatum zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn. De schadevergoeding bedraagt de prijs van de eerste nacht van de kamerovernachting.

Indien de hotelhouder zich in de onmogelijkheid bevindt het contract uit te voeren dan is deze ertoe gehouden de klant een ander logies van een gelijkwaardige of hogere kwaliteit of categorie aan te bieden. Elk prijsverschil hieruit voortvloeiend komt ten laste van de hotelhouder.

11.  Ontbinding van het contract: geen enkel contract kan ontbonden worden vooraleer de volledige uitvoering behoudens gemeenschappelijk akkoord tussen de partijen. Zie ook artikel 10 hierboven. Elke hotelhouder heeft de mogelijkheid tot bepaling (vaststelling) van de opzegtermijnen en de vergoedingen wegens contractbreuk die zullen vastgelegd worden tussen de partijen op het ogenblik van afsluiten van het contract.

12.  De betaling: de hotelhouder heeft de mogelijkheid een volledige of gedeeltelijke voorafbetaling te vragen. Zie artikel 26. Indien de hotelhouder vanwege de contractant op voorhand een som geld ontvangt dan zal deze beschouwd worden als de storting van een voorschot op de contractuele prijs tenzij anders contractueel werd vastgelegd. De hotelrekeningen zijn bij voorlegging contant, met maestro of kredietkaarten betaalbaar. In geval van gedeeltelijke betwisting van de hotelrekening dient het onbetwiste gedeelte eveneens contant, met maestro of met kredietkaarten betaald te worden. Tenzij anders bepaald heeft de hotelhouder geenszins de verplichting tot aanvaarding van cheques, dividenden, kredietkaarten of andere uitgestelde betalingsbewijzen en de betaling moet geschieden in de munteenheid van het land waar het hotel is gevestigd. De contractant is verantwoordelijk voor de betaling van alle diensten aan de klant geleverd, eveneens de diensten dewelke bepaald werden bij het afsluiten van het contract, tenzij anders schriftelijk werd bepaald, waardoor deze kosten ten laste van de klant worden gelegd.

13.  Verbreking van het contract: elke zware of herhaalde inbreuk op de contractuele verplichtingen geeft de schadelijdende partij het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder vooropzeg.

14.  Verantwoordelijkheid van de hotelhouder en hotelinbewaargeving: de hotelhouder is niet verantwoordelijk wanneer de schade voorkomt uit een gebeurtenis die hem, ondanks de nodige voorzorgen, gezien de omstandigheden en de gevolgen, in de onmogelijkheid brachten deze te vermijden (overmacht). Evenzeer is hij niet verantwoordelijk voor de schade die voortkomt uit de fout, zelfs gedeeltelijk, van de klant . Het Burgerlijk Wetboek (Wet 4 juli 1972, B.S. 19 augustus 1972) regelt de hotelinbewaargeving waarvan de artikelen hiemavolgende worden weergegeven:

Artikel 1952: De hotelhouder is als bewaarnemer aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken welke een gast die in het hotel zijn intrek neemt en er logeert, naar het hotel meebrengt.

De bewaargeving van die zaken moet worden beschouwd als een bewaargeving uit noodzaak.

Als meegebrachte zaken worden aangemerkt de zaken: a) welke zich in het hotel bevinden gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft. b) welke de hotelhouder of een persoon die hem zijn diensten verleent buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft. c) welke de hotelhouder of een persoon die hem zijn diensten verleent binnen of buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende een redelijke termijn voor of na de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft.

De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot 100 maal de logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid.

De Koning kan in voorkomend geval de gegevens voor het vaststellen van die prijs bepalen.

Het Koninklijk Besluit van 24 juni 1973 (B.S. 14 augustus 1973) bepaalt dat de dagprijs voor kamerverhuring (dewelke naarwaar artikel 1952, lid 3 verwijst) het bedrag van de ovemachtingsprijs inhoudt, zoals dat is gepubliceerd door de hotelhouder vermeerderd met een percentage (hetgeen eventueel is voorzien) voor de aangeboden diensten.

Artikel 1953: De aansprakelijkheid van de hotelhouder is onbeperkt:

a) wanneer de zaken in handen van de hotelhouder of van personen die hem zijn diensten verlenen ter bewaring zijn gegeven.

b) wanneer hij heeft geweigerd zaken in bewaring te nemen ten aanzien waarvan hij tot bewaarneming verplicht is.

c) wanneer de beschadiging, de vernieling of ontvreemding van de in artikel 1952 bedoelde zaken het gevolg is van schuld van hemzelf of van personen die hem hun diensten verlenen.

De hotelhouder is verplicht waardepapieren, geld of waardevolle zaken in bewaring te nemen.

Hij mag de inbewaarneming daarvan alleen weigeren indien zij gevaarlijk zijn of indien zij de grootte van het hotel en de omstandigheden in aanmerking genomen een buitensporige handelswaarde hebben of overlast veroorzaken.

Hij kan verlangen dat het hem toevertrouwde voorwerp is opgeborgen in een afgesloten of verzegelde verpakking.

Artikel 1954: De hotelhouder is niet aansprakelijk voor zover de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding te wijten is aan:

a) de gast of een persoon die hem vergezelt, bij hem in dienst is of hem bezoekt. b) overmacht.

c) gewapenderhand gepleegde diefstal.

d) de aard of het gebrek van de zaak.

Artikel 1954bis: De rechten van de gast gaan teniet indien hij niet onmiddellijk na de vaststelling van de opgelopen schade kennis daarvan geeft, behoudens wanneer de schade veroorzaakt is door de schuld van de hotelhouder of van de personen die hem hun diensten verlenen.

Artikel 1954ter: Iedere verklaring of beding waarbij de aansprakelijkheid van de hotelhouder voor het schadelijk feit wordt uitgesloten of beperkt is nietig.

Artikel 1954quater: De artikel 1952, 1953 en 1954bis zijn niet van toepassing op voertuigen noch op zaken die tot hun lading behoren en ter plaatse zijn achtergelaten noch op levende dieren.

15.  De verantwoordelijkheid van de klant/contractant: de klant en de contractant zijn solidair verantwoordelijk ten aanzien van de hotelhouder voor elke schade veroorzaakt aan personen, het gebouw, het meubilair of de uitrusting van het hotel en de plaatsen dewelke toegankelijk zijn voor het publiek.

16.  Het terughouden (retentierecht) van voorwerpen dewelke zijn meegebracht door de klant: de hotelhouder heeft het recht als waarborg van de betaling van de hem verschuldigde sommen, tot retentie en uiteindelijk tot verkoop van de voorwerpen met handelswaarde dewelke door de klant zijn meegebracht en van alle bijhorendheden op basis van artikel 20, 6° hypotheekwet.

17.  De gedragingen van de klant: de klant dient zich te gedragen naar de gebruiken en het reglement van het hotel waar hij verblijft en dit reglement ligt ter inzage voor de klant. Iedere zware of herhaalde inbreuk op dit reglement geeft de hotelhouder het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder voorafgaandelijke opzegging.

18.  Huisdieren: indien een klant wenst een huisdier naar het hotel mee te brengen dan is hij voor het binnenbrengen van het dier ertoe gehouden zich te vergewissen dat het hotelreglement dit toelaat.

19.  Bezetting en vrijmaking van de kamers: check in / check out: behoudens andersluidende contractuele bepalingen moeten de kamers dewelke gereserveerd zijn voor een klant beschikbaar zijn om 14 uur en de kamers van de klant die het hotel verlaten moeten vrijgemaakt zijn voor 12 uur.

20.  Controle van de reizigers: de klant is er bij zijn aankomst in het hotel toe gehouden zijn identiteitskaart te tonen teneinde zijn inschrijving op de politiefiche toe te laten dewelke hij dient te ondertekenen.

21.  Laattijdige aankomst: een laattijdige aankomst, d.w.z. na het overeengekomen uur, die niet door de klant werd gesignaleerd veroorzaakt automatisch de verbreking van het hotelcontract, met het recht op schadevergoeding voor de hotelhouder.

22.  Telefonische reservatie: een telefonische reservatie gemaakt dewelke door de hotelhouder is aanvaard is slechts geldig tot 18 uur. In geval van vertraging is de klant ertoe gehouden de hotelhouder hiervan te verwittigen en zijn precies aankomstuur op te geven.

23.  De geldsommen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met nalatigheidsintresten.Het bedrag van deze intresten bedraagt de intresten dewelke door de “Belgische Vereniging van Banken” worden toegepast op kaskredieten verhoogd met 2%.  Daarentegen de hotelhouder die nalaat het contractueel vastgelegde verblijf aan te bieden is ten aanzien van de contractant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 50 euro per overeengekomen en niet-verstrekte overnachting met een maximum van 250 euro, een schadevergoeding dewelke van rechtswege wordt verhoogd met de in alinea 1 voorziene intresten. Hogervermelde bepaling is eveneens van toepassing op de hotelhouder die zijn contractuele verplichtingen niet nakomt ten overstaan van zijn klanten.

24.  Elke hotelrekening die het voorwerp uitmaakt van een prijsvermindering, een teruggave of een commissie, toegestaan door de hotelhouder vervalt ingeval van niet-betaling van de rekening op de vervaldag.

25.  Opzegging van reserveringen tijdens het verblijf: bij ernstige en bewezen redenen (ziekte, ongeval, overlijden) wordt maximaal de ingegane dag aangerekend waarbij het de hotelhouder vrij staat deze dagprestatie aan te rekenen. In gevallen waarvoor de hotelhouder verantwoordelijk noch aansprakelijk is betaalt de klant de helft van de resterende gereserveerde periode naar rato van de prijs per persoon van de gevraagde prestatie. Wat de maaltijden betreft zal in de half- en volpensionformule de helft worden aangerekend van de niet-gebruikte maaltijden gedurende maximaal twee dagen.

26.  Alle reserveringen dienen te worden afgerekend 24 uur voor aankomst. Het is vanaf dat moment niet meer mogelijk de reservering nog kosteloos te annuleren of te veranderen. Bij gebrek van betaling heeft de hotelhouder het recht de hotelreservatie zonder vooropzeg te annuleren.

27.  Ingeval kortingen ten voordele van groepen worden toegestaan, dan verstaat men onder een groep minimum 10 betalende personen die zich effectief in het hotel aanmelden. Het definitief aantal klanten zal minstens één week voor hun aankomst aan de hotelhouder worden medegedeeld. Het opgegeven aantal is bindend voor de vereffening van de hotelrekening. Ingeval van annulering vanwege een groep, worden de volgende schadevergoedingen toegepast:

100% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt op de dag zelf.

80% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt op de vorige dag.

50% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt één week vooraf.

25% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt vier weken vooraf.

0% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt meer dan vier weken vooraf.

28.  Het contract tot hotelreservering wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortkomende uit deze overeenkomst worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van de hotelhouder.

 

Privacy beleid

Privacy – Seaside Blankenberge  – Zilt Hospitality BV.

Privacy beleid Seaside Blankenberge – Zilt Hospitality BV.

Seaside Blankenberge respecteert de privacy van al haar klanten en zakenpartners en behandelt persoonlijke informatie (persoonsgegevens) die door hen worden verstrekt als vertrouwelijk. We verzamelen, gebruiken en bewaren dergelijke gegevens met alle zorgvuldigheid, in overeenstemming met de Belgische Wet bescherming persoonsgegevens.

In dit document wordt het Privacybeleid van Seaside Blankenberge beschreven. Hierin wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke voordelen u hiervan kunt ondervinden tijdens het gebruik van onze website. Neem even de tijd om de onderstaande gedeelten te lezen.

 

1. Wat is Seaside Blankenberge?
Seaside Blankenberge is een zelfstandig hotel. De eigenaar van Seaside Blankenberge is Camille Peters.  Seaside Blankenberge is igeregistreerd te Zeedijk 96/103, 8370 Blankenberge, België.

Door gebruik te maken van de website van Seaside Blankenberge https://seasideblankenberge.be/  (verder: de ‘website’), kunt u onder andere online reserveringen maken, vragen- en feedbackformulieren insturen, deelnemen aan enquêtes en promoties, solliciteren op een vacature, een abonnement nemen op de nieuwsbrief of een brochure aanvragen.

Wanneer u een van de bovenstaande handelingen verricht, verstrekt u persoonsgegevens aan Seaside Blankenberge. De wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Welke informatie wordt verkregen door Seaside Blankenberge?
Afhankelijk van de functionaliteit van de website die u gebruikt kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen onder andere de volgende informatie bevatten:

informatie die u verstrekt binnen de context van een service van Seaside Blankenberge, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, paspoortnummer of nummer van identiteitsbewijs, creditcardgegevens met inbegrip van de naam van de creditcardhouder, het factuuradres, het creditcardnummer en de vervaldatum;

informatie over uw voorkeuren en gezinssamenstelling, met inbegrip van kamervoorkeuren, vrijetijdsbesteding, naam en leeftijd van kinderen en andere informatie die benodigd is om te voldoen aan speciale verzoeken;

informatie over uw gebruik van de website, voorkeur voor communicatievorm, statistische gegevens met betrekking tot uw verblijf en reacties op speciale aanbiedingen en enquêtes;

eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt aan Seaside Blankenberge

3. Cookies
Onze klanten dienen zich er tevens van bewust te zijn dat informatie en gegevens mogelijk automatisch worden verzameld door de normale werking van onze webservers en door het gebruik van ‘cookies’. ‘Cookies’ zijn kleine tekstbestanden die door een website kunnen worden gebruikt voor het herkennen van terugkerende gebruikers, het faciliteren van de toegang tot en het gebruik van de website door de gebruiker, en het volgen van gebruikspatronen en verzamelen van statistische gegevens die het mogelijk maken de inhoud te verbeteren en gerichte advertenties weer te geven.

We verzamelen daarnaast technische informatie met betrekking tot uw computer, telkens wanneer u een pagina opent tijdens uw bezoek aan onze websites. Tot deze informatie behoren onder andere uw IP-adres, het gebruikte besturingssysteem en het type browser. We verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw bezoek aan onze website te verbeteren. De informatie wordt niet verkocht of overgedragen aan derden. Deze tijdelijke cookies vormen een geïntegreerd onderdeel van de gebruikte technologie. De meeste browsers accepteren deze cookies automatisch, maar u kunt ze verwijderen of automatisch laten weigeren. Aangezien elke browser anders werkt, dient u het ‘help’- gedeelte van uw browser te raadplegen voor meer informatie over het instellen van uw voorkeuren met betrekking tot cookies.

Cookies van Seaside Blankenberge kunnen geen schade toebrengen aan uw computer of de bestanden die erop zijn opgeslagen.

4. Voor welke doeleinden gebruikt Seaside Blankenberge informatie over u?
Seaside Blankenberge kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om u in staat te stellen de website te gebruiken en om de diensten van Seaside Blankenberge te leveren (zoals het uitvoeren van een reservering of het beantwoorden van een verzoek om informatie);

voor identificatie- en verificatiedoeleinden;

om betalingen te kunnen verwerken;

om u informatie toe te zenden over de eigen diensten van Seaside Blankenberge, zoals berichten over onze nieuwste promoties en (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) de diensten van bepaalde partners van Seaside Blankenberge

om marktonderzoek uit te voeren via enquêtes zodat we beter aan uw behoeften kunnen voldoen, en de effectiviteit van onze website, uw beleving in het hotel, onze verschillende vormen van communicatie, onze advertentiecampagnes en/of onze promotionele activiteiten kunnen verbeteren;

om anonieme statistische gegevens te genereren;

om de website te beveiligen en af te stemmen op uw wensen en behoeften;

om informatie over u te verstrekken aan derden en toegang te bieden tot dergelijke informatie, indien u daartoe toestemming hebt gegeven of dit op grond van wetten en/of voorschriften is toegestaan.

Berichten Seaside Blankenberge.
Seaside Blankenberge stuurt zo nu en dan berichten over onze nieuwste producten en diensten, alsmede speciale aanbiedingen aan personen die zich op deze diensten hebben geabonneerd. Indien u dergelijke e-mailberichten niet van ons wilt ontvangen, kunt u uw abonnement op deze diensten opzeggen of ons een e-mail sturen met het verzoek u te verwijderen van de abonnementslijst. Daarnaast wordt in elk bericht dat Seaside Blankenberge u toezendt de mogelijkheid geboden verdere toezending stop te zetten.

Gebruik door derden
Seaside Blankenberge geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden voor direct marketing (zoals het toezenden van aanbiedingen en promoties), tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend.

Seaside Blankenberge geeft uw informatie door aan derden voor zover u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend met betrekking tot de betreffende derde partij en/of voor zover de informatie niet met u in verband kan worden gebracht (bijvoorbeeld automatisch gegenereerde informatie).

Seaside Blankenberge geeft uw persoonsgegevens ook door aan derden indien het hotel daartoe verplicht is op grond van nationale of internationale wetten, jurisprudentierecht en/of voorschriften, of indien het Conservatorium Hotel dit nodig acht om haar eigen rechten te beschermen.

5. Hoe beschermt het Seaside Blankenberge uw persoonlijke informatie?
Om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te waarborgen, toegang ertoe door onbevoegden te voorkomen en erop toe te zien op dat de persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt, heeft Seaside Blankenberge passende fysieke, elektronische en beheertechnische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die het hotel online verzamelt te beschermen en te beveiligen. De website is voorzien van een firewall, die is ontworpen en ingesteld om de persoonsgegevens die van u worden verzameld te beschermen tegen ongeautoriseerde en onbedoelde toegang.

6. Inzage in en wijziging en verwijdering van uw gegevens
Indien u wilt weten welke informatie Seaside Blankenberge van u heeft verzameld, kunt u een verzoek indienen bij Seaside Blankenberge om een overzicht van uw persoonsgegevens te ontvangen door een e-mail te sturen naar Reception@seasideblankenberge.be  Seaside Blankenberge zal deze informatie binnen 4 weken schriftelijk aan u verstrekken.

Indien de persoonsgegevens die Seaside Blankenberge over u in bezit heeft onjuist of onvolledig zijn, of onnodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, kunt u Seaside Blankenberge vragen de gegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren. Seaside Blankenberge zal binnen 4 weken op een dergelijk verzoek reageren.

7. Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?
Seaside Blankenberge behoudt zich alle rechten voor om dit Privacybeleid zo nu en dan eenzijdig te wijzigen of bij te werken wanneer het hotel dit passend of noodzakelijk acht in verband met wijzigingen in de relevante wetgeving, regulering of zakelijke behoeften, of om te voldoen aan de behoeften van onze gasten, vestigingen, strategische marketingpartners en dienstverleners, of om een ander doeleinde te kunnen realiseren. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op onze website en voorzien van een publicatiedatum, zodat u altijd kunt zien wanneer het Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving, regulering

Indien u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot privacy- of beveiligingskwesties, kunt u ons per e-mail bereiken via Reception@seasideblankenberge.be

You don't have permission to register